شیما نریمانی

استادیار گروه دندانپزشکی

اطلاعات تماس پست الکترونیک: sh.narimani@arums.ac.ir
تلفن:
آدرس:
رتبه علمی استادیار
محل خدمت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل